Regatas

XXI REGATA DE CRUCEIROS HOTEL GALATEA TROFEO PESCAMAR

LUGAR: Augas das Rías de Pontevedra e Arousa
DATAS: 26/08/2017 - 27/08/2017
Data límite inscrición: Prazo pechado.

 

XXI REGATA DE CRUCEIROS HOTEL GALATEA TROFEO PESCAMAR CRUCEIROS ORC – ABSOLUTOS, SOLITARIOS E A DOUS 26 e 27 de Agosto de 2017 C. N. PORTONOVO-C. N. BOIRO 1. ORGANIZACIÓN Correrá a cargo do CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO de acordo co Regulamento Internacional de Regatas da WS, contando coa colaboración do CONCELLO e CLUB NÁUTICO DE BOIRO, MARIÑA CABO DE CRUZ e o patrocinio de PESCAMAR e HOTEL GALATEA coa colaboración de INELSA e TURISMO DE GALICIA. 2. LUGAR E DATAS A Regata celebrarase en augas das Rías de Pontevedra e Arousa, os días 26 e 27 de agosto de 2017. A regata Hotel Galatea -Trofeo Pescamar, está incluída no calendario oficial da Federación Galega de Vela, sendo puntuable para o Circuíto Galego de Solitarios e A Dous. 3. REGRAS 3.1 A regata rexerase por: a) As regras de regata tal e como se definen no Regulamento de Regata a Vela da WS 2017?2020 b) O Regulamento Técnico de Cruceiros 2017 e os seus anexos d) O Regulamento de Medición ORC-IMS en vigor e) Regulamento de Sistema de Rating ORC f) As Regras Especiais para regatas de Alta Mar da WS 2016; Categoría 4 (reducida) g) Regulamento da FGVela do Circuíto de Solitarios e A Dous 2017 h) Anuncio e Instrucións de Regata (que poderán modificar todos os anteriores) En caso de discrepancia entre o presente Anuncio de Regata e as Instrucións de Regata, prevalecerán estas últimas. 4. PUBLICIDADE 4.1 Os participantes na regata poderán exhibir publicidade de Categoría C de acordo coa regulamentación 20 da WS. 4.2 Poderá esixirse aos participantes a exhibición de publicidade conforme ao apartado 20.3. d (i) da regulamentación 20 da WS que sería proporcionada pola Autoridade organizadora. 5. PARTICIPACIÓN 5.1 Os participantes deberán cumprir as condicións de elegibilidad reflectidas no apéndice 2 do R.R.V. e nas Prescricións da RFEV ao devandito Apéndice. 5.2 Os participantes de nacionalidade ou residencia legal en España deberán estar en posesión da Licenza Federativa de deportista estatal para o ano 2017. 5.3 Poderá participar calquera Cruceiro a Vela de un só casco e con un mínimo de 6.75 metros de eslora, con Certificado de Medición Válido ORC 2017 ou ORC CLUB 2017. En caso de non ter certificado, o Comité de Regatas poderá achegar un certificado Estimado e Penalizado, non admitíndose reclamacións respecto diso. 6. INSCRICIÓNS 6.1 As pre-inscricións, obrigatorias e gratuítas, formalizaranse necesariamente en o formulario adxunto ou fotocopia. 6.2 As inscricións, xunto coas fotocopias de certificados e licenzas, remitiranse por correo, mensaxería, fax ou correo electrónico a: Club Náutico de Portonovo Rúa Rafael Picou 44 1º, Portonovo -Pontevedra -España Tel.: 986 72 32 66 Fax: 986 724 175 E-mail: administración@nauticoportonovo.com e info@desmarque.es A data límite de inscrición é o 25 de agosto ás 20:00 horas. O Comité Organizador resérvase o dereito de admitir inscricións que se reciban despois da data límite de inscrición. 7. CONFIRMACIÓN DE INSCRICIÓNS 7.1 O armador ou responsable de cada barco deberá rexistrarse e asinar persoalmente o Formulario de Rexistro na Oficina de Regatas antes das 13:00 horas do día 26 de agosto, no C.N. Portonovo. 7.2 O Rexistro queda condicionado á presentación antes da hora sinalada dos seguintes documentos: a) Certificado válido de Medición ORC 2017 (se non, asignaráselle un sen dereito a reclamación) b) Póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidade civil (danos a terceiras persoas e bens), ou ampliación de cobertura de responsabilidade civil e danos a terceiros, ata unha contía mínima de 300.510 euros. c) Licenzas federativas de deportista 2017 (pódense tramitar no Club Náutico de Portonovo) d) Fotocopia da titulación necesaria do patrón para poder levar a embarcación. 8. PROGRAMA E PERCORRIDOS 8.1 O programa do evento é o seguinte: SÁBADO 26 de agosto Apertura Oficina de regatas ás 11:00 horas Rexistro de participantes ata as 13:00 horas Entrega de instrucións de regata ata as 13:00 horas 1ª PROBA: Saída nas inmediacións do Club Náutico de Portonovo ás 14:30 horas (19 millas aprox.) Chegada e pernoita en Club Náutico de Boiro (Mariña deportiva Cabo de Cruz) DOMINGO 27 de agosto. 2ª PROBA: Saída das inmediacións do Club Náutico de Boiro ás 12:30 horas (19 millas aprox.) Chegada fronte ao Porto Deportivo do Club Náutico de Portonovo. As Instrucións de Regata detallarán os percorridos. 8.2 Para que a Regata sexa válida, haberá de completarse como mínimo una das probas. 9. PUNTUACION E CLASIFICACIÓNS 9.1 Aplicarase o Apéndice A e o Sistema de Puntuación Baixa descrito na regra A 4.1 do RRV. 9.2 Para facer os tempos compensados utilizarase en a clasificación ORC absolutos (cruceiros con máis de 2 tripulantes) o Ocean PCS ou o OSN segundo as condicións meteo, mentres que nas clasificacións de Solitarios e A Dous, utilizarase Double Handed ToD SN. Caso de Non formar mínimo de barcos sexa Solitarios ou sexa A Dous, pasarían a ir xuntas ambas as nunha clasificación conxunta. 9.3 Á vista das inscricións realizadas e en canto compróbese a súa participación efectiva, o Comité de Regatas e Comité Organizador establecerán os grupos buscando a maior equidade posible, non admitíndose reclamacións respecto diso. Cada Grupo-Categoría- Clase deberá ter un mínimo de 5 participantes. 10. SEGURIDADE 10.1 A seguridade desta regata estará considerada como de Categoría 4ª.Todos os barcos terán que estar equipados cunha radio VHF coas canles Nº 72 e 16. 10.2 Será responsabilidade do armador ou responsable de cada barco cumprir coas normas legais previstas para as embarcacións de recreo, tanto con carácter xeral como en especial para o seu goberno, despacho e seguridade. 11. PREMIOS O número de premios adxudicados en cada clase, irán de acordo co número de inscritos na mesma. 12. ATRACADAS Os barcos con base fóra da Ría de Pontevedra, cuxa inscrición sexa aceptada nesta regata, terán estancia gratuíta no porto deportivo de Portonovo tres días antes do comezo da regata. O resto, o día anterior. O día 26 dispoñerán de estancia gratuíta na Mariña de Cabo de Cruz (CN Boiro). A entidade organizadora resérvase o dereito de asignar a as embarcacións os postos de atracada por rigorosa orde de inscrición, en función do seu tamaño e calado. 13. RESPONSABILIDADE Todos os que participan na regata fano baixo o seu propio risco e responsabilidade. O Comité Organizador ou calquera persoa ou organismo involucrado en a organización do evento, rexeita responsabilidade algunha por perdas, danos, lesións ou molestias que puidesen acaecer a persoas ou cousas, tanto en terra como en mar, como consecuencia da participación nas probas amparadas por este anuncio de regata. Chámase a atención sobre a Regra Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR, de a Parte 1 do RRV que establece: "É da exclusiva responsabilidade dun barco decidir se participa nunha proba ou continúa en regata?. 14. CARTAS NÁUTICAS. Recoméndase as seguintes cartas náuticas do Instituto Hidrográfico da Mariña: Na Ría de Pontevedra (Carta 9251). Na Ría de Arousa (4152 ) 15. ACTOS SOCIAIS / ENTREGA DE PREMIOS A entrega de Trofeos da clasificación xeral realizarase o Domingo 27 de agosto, no Hotel Galatea de Portonovo ás 18:30 horas. 16. CESIÓN DE IMAXE Todos os participantes, armadores, patróns e tripulacións ceden os dereitos de imaxe ao Patrocinador e ao CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO. 17. OUTROS ASPECTOS O Comité de Regatas resérvase o dereito de modificar algún dos puntos descritos no presente Anuncio de Regata, por causa de forza maior. O Comité Organizador Portonovo, Agosto de 2017